Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van BA32 en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. BA32 heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. BA32 staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BA32 aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. BA32 wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

BA32 garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. BA32, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de BA32 internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van BA32. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BA32, de inhoud van de internetsite van BA32 over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van BA32 en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Volg ons